პატივცემულო სტუმრებო და მომხმარებლებო!

ჩვენ დიდ პატივისცემას გამოვხატავთ უკლებლივ ყველა პირის კონფიდენციალური (პერსონალური) ინფორმაციის მიმართ, ვინც სტუმრობდა ჩვენს საიტს, აგრეთვე მათ მიმართ, ვინც სარგებლობს საიტის მიერ შეთავაზებული სერვისებით; ამასთან დაკავშირებით, ადმინისტრაცია ცდილობს დაიცვას პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენციალობა და ამით ნებისმიერ და თითოეულ მომხმარებელს უქმნის და უზრუნველყოფს საიტის სერვისებით სარგებლობის მაქსიმალურად კომფორტულ პირობებს.

ზემოთხსენებულის რეალიზაციის მიზნით, ადმინისტრაცია გთავაზობთ შესაბამის პოლიტიკას პერსონალური მონაცემების სფეროში (იმის ვრცელ აღწერას, თუ როგორ ხდება თქვენი პერსონალური (პირადი) მონაცემების დამუშავების პროცესი საიტის სერვისებისა და/ან ნებისმიერი სერვისის მოხმარების დროს, აგრეთვე საიტის სტუმრობისას მისამართზე https://spzh.news/)

თუ თქვენ გიჩნდებათ რაიმე კითხვები პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალობასთან მიმართებაში, თუ შეიძლება, მიმართეთ ადმინისტრაციას ქვემოთ მითითებული კონტაქტების საშუალებით.

პერსონალურ მონაცემთა შეგროვება და გამოყენება

მომხმარებლის მიერ ადმინისტრაციის საიტის სერვისებით სარგებლობისას წარმოებს მომხმარებლის მონაცემთა შეგროვება და დამუშავება, კერძოდ კი:

- მონაცემების, რომლებიც მომხმარებელმა წარმოადგინა როგორც სარეგისტრაციო ფორმების შევსებისას, ასევე სერვისების მოხმარების პროცესში;

- ფაილები cookie;

- ір -მისამართები;

- ინტერნეტ-ბრაუზერების პარამეტრები და მოწყობილობები.

ადმინისტრაცია აგროვებს არა მარტო იმ პერსონალურ მონაცემებს (მაგალითად, თქვენი სახელი და გვარი, შესვლისას სახელი და პაროლი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, დაბადების თარიღი, სქესი და ასე შემდეგ), რომლებიც შეგნებულად და კეთილი ნებით წარმოდგენილია პერსონალური მონაცემების სუბიექტის მიერ მისთვის სასურველი სერვისების გამოყენების მიზნით, რომლებსაც სთავაზობს საიტი.

საიტის სტუმრობისას ფიქსირდება ყველა შესვლა ანგარიშში. სხვა ცნობები მომხმარებლის ტრაფიკის შესახებ არ მუშავდება და არ ინახება.

ვამახვილებთ თქვენს ყურადღებას: ადმინისტრაცია შემოიფარგლება მინიმალური რაოდენობის ინფორმაციის შეგროვებით, რაც აუცილებელია პერსონალური მონაცემების სუბიექტის განაცხადის დასაკმაყოფილებლად. ყველა შემთხვევაში, როდესაც მოითხოვენ წარდგინებისთვის არასაჭირო ინფორმაციას, პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტი გაფრთხილებული იქნება ასეთი ინფორმაციის შეგროვების მომენტში.

ჩვენ არ ვაგროვებთ ინფორმაციას, რომლის შეგროვებისთვის კანონმდებლობით დაწესებულია გარკვეული მოთხოვნები, მაგალითად: ინფორმაცია რასობრივი ან ეთნიკური წარმომავლობის შესახებ, პოლიტიკური, რელიგიური ან მსოფლმხედველობრივი შეხედულებები, პოლიტიკური პარტიებისა და პროფესიული კავშირების წევრობა, დანაშაულის ჩადენაში დადანაშაულება ან სისხლის სამართლებრივი მსჯავრდება, აგრეთვე მონაცემები, რომლებიც ეხება ჯანმრთელობას ან სქესობრივ ცხოვრებას (უკრაინის კანონის 7 სტატიის „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ შესაბამისად).

NB! პერსონალური მონაცემები - ცნობები ან ცნობათა ერთობლიობა ფიზიკური პირის შესახებ, რომელიც იდენტიფიცირებულია ან შეიძლება იდენტიფიცირებული იყოს კონკრეტულად.

ადმინისტრაცია აგროვებს მონაცემებს საიტის ნახვის სტატისტიკის შესახებ. მონაცემები შეიძლება შეიცავდნენ ინფორმაციას მომხმარებლის შემოერთებაზე, ტრაფიკზე, ბრაუზერზე, აგრეთვე თარიღზე, დროზე, ინტერნეტის ქსელში მუშაობისა და საიტზე ყოფნის ხანგრძლივობაზე.

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება

წარმოდგენილი პერსონალური მონაცემების დამუშავება და შენახვა ხორციელდება მონაცემთა ცენტრებში, სადაც განთავსებულია აღჭურვილობა, რომელიც საიტის სერვისების ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს. წარმოდგენილი პერსონალური მონაცემები მუშავდება და ინახება საიტის https://spzh.news/ პერსონალურ მონაცემთა ბაზაში „მომხმარებლები“.

პერსონალურ მონაცემთა მოხმარების მიზანი

თქვენი პერსონალური მონაცემები გამოიყენება საიტის ინტერნეტ-სერვისების წარდგენის უზრუნველყოფის, ინფორმაციის/ახალი ამბების გაცვლის მიზნით, რეკლამისა და კომუნიკაციის სფეროში უკრაინის ისეთი კანონების შესაბამისად და შესასრულებლად (მაგრამ არა მხოლოდ), როგორიცაა: „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“, „კონვენციის რატიფიკაცია პირთა დაცვის შესახებ მათი პერსონალური მონაცემების ავტომატიზირებულ დამუშავებასთან დაკავშირებით და კონვენციის დამატებითი პროტოკოლის პირთა დაცვის შესახებ მათი პერსონალური მონაცემების ავტომატიზირებულ დამუშავებასთან დაკავშირებით ზედამხედველობით ორგანოებთან და მონაცემთა ტრანსსასაზღვრო ნაკადებთან მიმართებით“, „ინფორმაციის შესახებ“, „რეკლამის შესახებ“, „ტელეკომუნიკაციების შესახებ“, „ინფორმაციის დაცვისა და საინფორმაციო-სატელეკომუნიკაციო სისტემების შესახებ“, „მასობრივი ინფორმაციისა და ჟურნალისტთა სოციალური დაცვის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“, НД ТЗИ 2.5-010-03 „WEB-გვერდების ინფორმაციაზე არასანქცირებული წვდომისგან დაცვის მოთხოვნები“, აგრეთვე ნორმატიულ-სამართლებრივი და სხვა ლოკალური აქტების წესდება, რომლებიც არეგულირებენ ჩვენს საქმიანობას.

პერსონალურ მონაცემთა შენახვის ვადა

პერსონალური მონაცემები ინახება მხოლოდ იმ ვადით, რომელიც აუცილებელია მათი დამუშავებისთვის.

მას შემდეგ, რაც პერსონალური მონაცემების სუბიექტი წყვეტს საიტის მომხმარებლობას საიტზე თავისი ანგარიშის გაუქმების გზით, მისი პერსონალური მონაცემები აგრეთვე ავტომატურად იშლება.

საიტის სხვა რესურსებთან ურთიერთქმედება

საიტის გვერდებზე მომხმარებლის მიერ სერვისებით სარგებლობისას შესაძლებელია სხვა ინტერნეტ-რესურსებისა და მესამე პირთა კოდების არსებობა, რის შედეგადაც ეს ინტერნეტ-რესურსები და მესამე პირები იღებენ თქვენს მონაცემებს. შესაბამისად, ამ ინტერნეტ-რესურსებმა შესაძლებელია მიიღონ და დაამუშავონ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თქვენ შეხვედით ამ გვერდებზე, აგრეთვე მომხმარებლის ბრაუზერის მიერ გაცემული სხვა ინფორმაცია. ასეთი ინტერნეტ-რესურსები შეიძლება იყოს:

- სერვისებზე შესვლის სტატისტიკის შეგროვების სისტემები (მაგალითად, Google Analytics-ის მრიცხველები);

- ქსელების სოციალური პლაგინები (ფორუმები) (მაგალითად, Facebook, Twitter).

სერვისებზე შესვლის სტატისტიკის შეგროვების სისტემები, Google Analytics-ის მრიცხველები

ჩვენი საიტის ზოგიერთ გვერდზე დაყენებულია Google Analytics-ის სერვისის კოდები. ამ სერვისს შეუძლია მიიღოს და დაამუშავოს სწორედ ის ინფორმაცია, რომელიც შეეხება თქვენს მიერ გვერდზე შესვლას და თქვენი ბრაუზერის მიერ გადაცემული სხვა ინფორმაცია. მოცემული სერვისის გამოყენება ჩვენვის აუცილებელია საიტზე შესვლის ოპერატიული ანალიზის მიზნით, საიტზე შესვლის შიდა და გარე შეფასებისთვის, გადახედვების სიღრმისთვის, მომხმარებელთა აქტივობისთვის. მითითებული სერვისებისგან მიღებულ მონაცემებს ჩვენ არ ვინახავთ და არ ვამუშავებთ.

შესაბამისად, თუ მომხმარებელს რაღაც მიზეზის გამო არ სურს, რომ მოცემულ სერვისს წვდომა ჰქონდეს მის პერსონალურ მონაცემებთან, მომხმარებელს შეუძლია გამოვიდეს თავისი ანგარიშიდან, გაწმინდოს «Cookies» (თავისი ბრაუზერის მეშვეობით).

მომხმარებლის თანხმობის შემთხვევაში, ასე თუ ისე, ჩვენ რეკომენდაციას ვიძლევით, რომ ყოველთვის გაეცნონ კონფიდენციალობის პოლიტიკას და/ან ანალოგიური სერვისების მიერ ფიზიკური პირების პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და გამოყენების წესს, გაუგებრობის ან სუბიექტთა პერსონალური მონაცემების უფლებების დარღვევის თავიდან ასაცილებლად, ვინაიდან ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას მითითებული/ანალოგიური სერვისების მიერ პერსონალურ მონაცემთა შეგროვებაზე/დამუშავებაზე/გამოყენებაზე.

Google Analytics-ის კონფიდენციალობის პოლიტიკა განთავსებულია გვერდზე: http://www.google.com/analytics/terms/ru.html.

ქსელების (ფორუმების) Facebook, Twitter, Telegram, Viber სოციალური პლაგინები

ჩვენი საიტის ზოგიერთ გვერდზე დაყენებულია სერვისების (პლაგინები, ვიჯეტები) Facebook, Twitter, Telegram, Viber კოდები. ეს პლაგინები შეიძლება იყოს საიტზე ანგარიშის სინქრონიზაციის ღილაკები, Like, გაზიარება და შესაბამისად „მომწონს“. საიტის გვერდის გახსნისას, რომელიც აღჭურვილია ასეთი პლაგინით, თქვენი ინტერნეტ-ბრაუზერი უშუალოდ მიგაერთებთ თქვენს სერვერებთან Facebook, Twitter, Telegram, Viber და ეკრანზე ბრაუზერის მეშვეობით გამოჩნდება დარეგისტრირებული პლაგინი. პლაგინი სერვერზე გადმოსცემს მონაცემებს იმის შესახებ, თუ რომელ ვებ-გვერდებს სტუმრობდით თქვენ.

თუ თქვენ Facebook-ზე გაქვთ ანგარიში და ანგარიშზე შესვლის სახელი, ჩვენი ვებ-გვერდის სტუმრობისას Facebook დააკავშირებს ამ ინფორმაციას თქვენს ანგარიშთან (ანგარიშის არსებობისას).

პლაგინის ნებისმიერი ფუნქციის გამოყენებისას (მაგალითად, ღილაკის „მომწონს“ დაჭერისას, კომენტირებისას) ეს ინფორმაცია აგრეთვე სინქრონიზებული იქნება თქვენს სააღრიცხვო ჩანაწერთან Facebook, Twitter, Telegram, Viber-ზე.

ქსელების Facebook, Twitter, Telegram, Viber-ის თქვენს ვებ-გვერდთან კავშირისა და ამ ინფორმაციის თქვენს ანგარიშთან შემდგომი მიმართების თავიდან აცილების მიზნით, თქვენ უნდა გამოხვიდეთ ქსელის ანგარიშიდან სანამ ჩვენს ვებ-გვერდზე შეხვალთ.

უფრო ვრცელი ინფორმაცია ქსელების Facebook, Twitter, Telegram, Viber-ის მიერ მონაცემების შეგროვებისა და გამოყენების შესახებ, აგრეთვე მოცემულ კონტექსტში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უფლებებსა და საშუალებებზე შეიძლება მოვიპოვოთ Facebook, Twitter, Telegram, Viber-ის საიტებზე იმ ნაწილში, რომელიც კონფიდენციალობას ეხება.

- სოციალური ქსელი, რომლის მართვა წარმოებს კომპანია Facebook Inc, Facebook Corporate Office შტაბ-ბინიდან, მდებარეობს შემდეგ მისამართზე: Headquarters 1601 S.California Ave. Palo Alto, CA 94304, აშშ, ტელეფონი: +1(650) 543-4800. სერვისის კონფიდენციალობის პოლიტიკა მოთავსებულია გვერდზე https://www.facebook.com/about/privacy/.

- საინფორმაციო ქსელი Twitter, რომლის მართვა ხორციელდება კომპანიის ოფისიდან Twitter, Inc., მდებარეობს მისამართზე: 1355 Market St, Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA, ტელეფონი: +1 (415) 222-9958.

- მესენჯერი Telegram, რომლის მართვა ხორციელდება სხვადასხვა ქვეყნებში მდებარე რამდენიმე კომპანიის ოფისებიდან. სერვისის კონფიდენციალობის პოლიტიკა განთავსებულია გვერდზე https://telegram.org/privacy.

- მესენჯერი Viber, რომლის მართვა ხორციელდება კომპანიის ოფისიდან Viber Media S.à r.l., მდებარეობს მისამართზე: 2, rue du Fossé, L – 1536, Luxembourg. სერვისის კონფიდენციალობის პოლიტიკა განთავსებულია გვერდზე https://www.viber.com/ru/terms/viber-privacy-policy/.

Cookies და ლოგ-ფაილების მარკერების ტექნოლოგიების გამოყენების წესები/არჩევანის თავისუფლება

Cookie - ეს არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილები, რომლებშიც ბრაუზერს შეუძლია ჩაწეროს სერვერისგან მიღებული მონაცემები. როდესაც თქვენ საიტის გვერდზე გადადიხართ, სერვერს შეუძლია აღრიცხოს Cookie-ში მოთავსებული ინფორმაცია. კერძოდ, Cookies გამოყენება შეიძლება საიტზე ან გარკვეულ სივრცეში რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაციის შესანახად იმისთვის, რომ მომხმარებელს არ მოუწიოს მისი განმეორებით შეყვანა ამ საიტზე ან მის სივრცეში შემდგომი შესვლისას, მიმართვის მარკერები, რომლებიც გამოიყენება საიტზე, დაკავშირებულები არიან მოხმარებლის პერსონალურ მონაცემებთან.

ამასთან ერთად, Cookies ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევიან, რომ მომხმარებლის მიერ საიტის სერვისების გამოყენება გახადონ უსაფრთხო (მაგალითად, შესვლის დასტურის ფუნქციის საშუალებით, ადმინისტრაციას შეუძლია დაბლოკოს ან მოთხოვოს დამატებითი ინფორმაცია მომხმარებელს, ვინაიდან ის ცდილობს შევიდეს ანგარიშზე ვებ-ბრაუზერის საშუალებით, რომელიც მას ადრე არ გამოუყენებია).

გარდა ამისა, Cookies ფაილები საშუალებას იძლევიან თვალყური ადევნონ მომხმარებლების ან დანადგარების მიერ კონფიდენციალობის და საიტის გამოყენების შეთანხმებების პოლიტიკის დარღვევას. Cookies ფაილები ეხმარებიან ადმინისტრაციას შეაფასოს მოთხოვნათა რიცხვი და სიხშირე, აგრეთვე აღმოაჩინოს და დაბლოკოს მომხმარებლები და დანადგარები, რომლებიც ჩვენი ვებ-საიტის საშუალებით ცდილობენ ინფორმაციის პაკეტურ ჩატვირთვას.

ზოგიერთ შემთხვევაში, გარკვეული პროდუქტებისა და სერვისების შეთავაზების მიზნით, ადმინისტრაცია მიმართავს სერვისების მომწოდებლებს, რომლებიც შეიძლება ჩვენი პარტნიორები იყვნენ. ამ უკანასკნელებს, თავის მხრივ, აგრეთვე შეუძლიათ Cookies გამოყენება, რომ მოახდინონ მომხმარებელთა აქტიურობის პერსონალიზება პარტნიორის შესაბამის დანართებთან მიმართებაში.

ამასთან ერთად, ჩვენ არ ვიყენებთ Cookies ფაილებს ინფორმაციის შესაგროვებლად მომხმარებლის სხვა საიტებზე აქტიურობის შესახებ, რეკლამის ჩვენების მიზნით. თუმცა შეგვიძლია გამოვიყენოთ ანონიმური (უსახური) ან განზოგადებული მონაცემები საიტის ახალი და მოქმედი შეთავაზებების (სერვისების) კვლევის, დამუშავებისა და ტესტირების მიზნით.

დღესდღეობით Cookies გამოყენება საიტების უმრავლესობისთვის სტანდარტულ პროცედურას წარმოადგენს. თუმცა, თუ თქვენთვის Cookies გამოყენება არაკომფორტულია, ბრაუზერების უმრავლესობა მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, რომ უარი თქვას Cookies გამოყენებაზე. ასეთ შემთხვევაში რეგისტრაციის ფუნქცია თქვენთვის მიუწვდომელი იქნება, აგრეთვე საიტის ზოგიერთი სხვა ფუნქციების მუშაობაში შეიძლება ხარვეზები გაჩნდეს. საიტზე ვიზიტის დასრულების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ დაყენების შემდეგ წაშალოთ «Cookies», თუ ამის სურვილი გექნებათ.

ლოგ-ფაილები - იმისთვის, რომ სწორად ვმართოთ საიტი, ადმინისტრაციას შეუძლია მომხმარებელთა კატეგორიების იდენტიფიცირება ისეთი პარამეტრებით, როგორიც დომენები და ბრაუზერთა ტიპებია. ეს ერთობლივი სტატისტიკური მონაცემები გადაეცემა ადმინისტრაციის ვებ-სპეციალისტებს. ეს ხორციელდება იმიტომ, რომ საიტის გამოყენება მომხმარებლისთვის სასიამოვნო იყოს, აგრეთვე იმისთვისაც, რომ საიტი ეფექტური საინფორმაციო რესურსი იყოს.

არასრულწლოვანთა უსაფრთხოება

ჩვენ სერიუზულად ვეკიდებით უსაფრთხოების საკითხებს, განსაკუთრებით იმ პირთა მიმართ, ვინც ჯერ სრულწლოვანი არ არის და ამასთან დაკავშირებით, ჩვენი მხრივ, მივმართავთ მშობლებს მოწოდებით, რომ მოუყვენ თავიანთ შვილებს ინტერნეტში უსაფრთხოების პრობლემების შესახებ, მათ კონკრეტულ მიზნებზე და საიტის გარკვეული სხვა სერვისების გამოყენების აუცილებლობაზე, თუ ისინი არსებობენ.

ჩვენი საიტი არ არის განკუთვნილი 18 წლამდე ასაკის პირთათვის. თანახმად ჩვენი პოლიტიკისა, არასდროს არ ვატარებთ 18 წლამდე პირთა შესახებ ინფორმაციის მიზანდასახულ შეგროვებას და შენახვას.

ადმინისტრაციის ურთიერთქმედება მესამე პირებთან პერსონალური მონაცემების თაობაზე

ადმინისტრაცია არ ახორციელებს პერსონალური მონაცემების გადაცემას მესამე პირებისადმი, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც ასეთი გადაცემა კანონმდებლობის მოთხოვნას წარმოადგენს, პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტის თხოვნით ან მოცემულ მონაკვეთში მოყვანილ სხვა შემთხვევებში. ჩვენ გვესმის, რომ პირადი ინფორმაცია წარმოადგენს ნებისმიერი ფიზიკური პირის ღირებულებას და განუყოფელ ნაწილს, მათ შორის პირად არაქონებრივ უფლებებს, ამიტომ ჩვენ ყველა ზომებს ვიღებთ მომხმარებელთა პირადი ინფორმაციის დასაცავად, რომელიც მათ კეთილი ნებით და შეგნებულად გადასცეს ადმინისრტაციას.

საიტზე შეიძლება იყოს სხვა საიტების ბმულები (მხოლოდ ინფორმაციის მიზნით), რომლებიც თავის საქმიანობაში შეიძლება არ იყენებდნენ და/ან არ იცავდნენ ადმინისტრაციის პოლიტიკას კონფიდენციალობისა და პერსონალურ მონაცემთა სფეროში.

ვამახვილებთ თქვენს ყურადღებას: ბმულით სხვა საიტებზე გადასვლისას, ადმინისტრაციის პოლიტიკის მოქმედება კონფიდენციალობისა და პერსონალურ მონაცემთა სფეროში ასეთ საიტებზე არ ვრცელდება. ამასთან დაკავშირებით, ადმინისტრაცია რეკომენდაციას იძლევა, რომ გადაიხედოს ყოველი საიტის პოლიტიკას კონფიდენციალობისა და პერსონალურ მონაცემთა სფეროში მანამდე, სანამ გადასცემთ პერსონალურ მონაცემებს, რომლითაც შესაძლებელი იქნება თქვენი იდენტიფიცირება.

სუბიექტის პერსონალურ მონაცემთა აქტივობის კონფიდენციალობა საიტზე

საიტზე მომხმარებელთა აქტივობის (ტრაფიკის) შესახებ მონაცემები, რომლებიც ჩვენი ქსელით ან მომხმარებლის ელექტრონული ფოსტით გადიან, დაცულია კანონმდებლობის თანახმად. ეს ნიშნავს, რომ ადმინისტრაცია არანაირი საშუალებით არ არღვევს მომხმარებლის „აქტივობის“ საიდუმლოს საიტის უკანასკნელი სერვისების გამოყენების დროს, რაც რეგლამენტირებულია შესაბამისი ლოკალური აქტებით.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

ადმინისტრაცია ინფორმაციისა და პერსონალურ მონაცემთა დანაკარგისგან, არასწორი გამოყენებისგან, ცვლილებებისგან და განადგურებისგან ტექნიკურ და ოპერაციულ დაცვაში იყენებს ზოგადად მიღებულ სტანდარტებს. თუმცა, მიუხედავად ყველა მცდელობისა, ჩვენ ვერ მივცემთ რაიმე საშიშროებისგან აბსოლუტური დაცვის გარანტიას, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას ადმინისტრაციის ყურადღების მიღმა.

თუმცა ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს კონფიდენციალობის დაცვისთვის ყველა შესაბამისი ვალდებულების გამოყენებას, აგრეთვე უსაფრთხოების ტექნიკური და საორგანიზაციო ზომების მიღებას ასეთი ინფორმაციისა და მონაცემების არასანქცირებული და უკანონო გასაჯაროვების, შემთხვევით დაკარგვის, წაშლის ან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

ჩვენ ვაძლევთ ინფორმაციასთან და პერსონალურ მონაცემებთან წვდომის საშუალებას მხოლოდ უფლებამოსილ თანამშრომლებს, რომლებმაც მისცეს ასეთი ინფორმაციისა და მონაცემების კონფიდენციალობის უზრუნველყოფის თანხმობა ლოკალურ აქტებთან შესაბამისად.

პერსონალურ მონაცემებთან წვდომის პირობები

მესამე პირთა პერსონალური ინფორმაციის წვდომის წესი განისაზღვრება პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობის პირობებით, რომლებსაც აყენებს პერსონალურ მონაცემთა მფლობელი ამ მონაცემთა დამუშავებისთვის ან კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად.

პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს მიიღოს ნებისმიერი ცნობები საკუთარ თავზე ურთიერთობათა ნებისმიერი სუბიექტისგან, რომელიც დაკავშირებულია პერსონალურ მონაცემებთან, კანონით დადგენილი ინფორმაციის მიწოდებისას.

დაუშვებელია საკუთარ პერსონალურ მონაცემებთან პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტის წვდომის გადადება.

მესამე პირთა წვდომა პერსონალურ მონაცემებთან დასაშვებია იმ შემთხვევაში, თუ აუცილებელ მონაცემებს ვერ წარადგენენ მოთხოვნის დღიდან ოცდაათი კალენდარული დღის განმავლობაში. ამასთან ერთად, საკითხების გადაწყვეტის საერთო ვადა, რომელიც მოცემულია მოთხოვნაში, არ უნდა აღემატებოდეს ორმოცდახუთ კალენდარულ დღეს.

უწყება გადადების შესახებ წერილობითი ფორმით უნდა ეცნობოს მოთხოვნის წარმდგენ მესამე პირს ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრების წესის განმარტების თანხლებით.

პერსონალურ მონაცემებთან წვდომის გადადების ან უარის გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრებული იყოს სასამართლოში.

თუ მოთხოვნა წარადგინა პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტმა თავის თავზე მონაცემთა შესახებ, წვდომაზე უარის კანონიერების დამტკიცების ვალდებულება სასამართლოში ეკისრება პერსონალურ მონაცემთა მფლობელს, ვისაც მიმართეს მოთხოვნით.

უკრაინის კანონმდებლობის თანახმად, პერსონალური მონაცემები შეიძლება გადაეცეს სამართალდამცავ, სასამართლო ორგანოებს და სხვა დაწესებულებებს კონსტიტუციური საფუძვლების, ზნეობრიობის, ჯანმრთელობის, უფლებების და სხვა პირთა კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით, ქვეყნის თავდაცვისა და სახელმწიფოს უშიშროების უზრუნველყოფისთვის.

პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტის უფლებები

ადმინისტრაცია გახსენებთ თქვენს უფლებებს, როგორც პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტის, დარეგულირებულს უკრაინის კანონით „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ № 2297-VI, კერძოდ კი:

- ცოდნა საკუთარი პერსონალური მონაცემების მოპოვების წყაროების, ადგილმდებარეობის შესახებ, მათი დამუშავების მიზნის, მფლობელის ან პირის, ვინც პერსონალურ მონაცემებს განაგებს, ადგილმდებარეობის ან საცხოვრებელი ადგილის (მდებარეობის) ან შესაბამისად დაევალოს ამ ინფორმაციის მოპოვება მათ უფლებამოსილ პირებს, გარდა შემთხვევებისა, რომლებიც დადგენილია კანონით;

- ინფორმაციის მიღება პერსონალურ მონაცემებთან წვდომის მიღების პირობების შესახებ, კერძოდ, ინფორმაცია მესამე პირებზე, რომლებსაც გადაეცემა მისი პერსონალური მონაცემები;

- წვდომა საკუთარ პერსონალურ მონაცემებთან;

- მიღება მოთხოვნის შემოსვლიდან არა უგვიანეს ოცდაათი კალენდარული დღისა, გარდა შემთხვევებისა, რომლებიც კანონითაა გათვალისწინებული, პასუხი იმაზე, მუშავდება თუ არა მისი პერსონალური მონაცემები, აგრეთვე მისი პერსონალური მონაცემების შინაარსის მიღება;

- მოტივირებული მოთხოვნის წარდგენა პერსონალური მონაცემების მფლობელისადმი თავისი პერსონალური მონაცემების დამუშავების წინააღმდეგ განაცხადის თანხლებით;

- მოტივირებული მოთხოვნის წარდგენა საკუთარი პერსონალური მონაცემების ცვლილებებისა და წაშლის თაობაზე პერსონალური მონაცემების ნებისმიერი მფლობელისა და პასუხუსმგებელი პირისადმი, თუ ეს მონაცემები უკანონოდ მუშავდება ან არ არის სარწმუნო;

- საკუთარი პერსონალური მონაცემების დასაცავად უკანონო დამუშავებისა და შემთხვევით დაკარგვისგან, წაშლისგან, დაზიანებისგან განზრახ დაფარვის მიზნით, მიუწვდომლობისგან ან დაგვიანებული მიწოდებისგან, აგრეთვე დაცვა არასარწმუნო ან ფიზიკური პირის პატივის, ღირსების და საქმიანი რეპუტაციის შემლახველი ცნობების წარდგენისგან;

- საკუთარი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე საჩივრით მიმართვა უფლებამოსილ პირთან ან სასამართლოში.

1) პერსონალური მონაცემების დაცვის სფეროს ორგანოს წარმოადგენს უკრაინის უმაღლესი რადის უფლებამოსილი პირი ადამიანის უფლებების დაცვაში (ომბუდსმენი), რომელიც უფლებამოსილია აწარმოოს უკრაინის კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვის კონტროლი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სფეროში. მთელი აუცილებელი ინფორმაცია წარმოდგენილია ნაწილში „პერსონალური მონაცემების დაცვა“ უმაღლესი რადის ადამიანთა უფლებების უფლებამოსილი პირის ოფიციალურ საიტზე: http://www.ombudsman.gov.ua.

2) თუ გსურთ თქვენი პერსონალური მონაცემების განახლება, რომლებიც თქვენ ადმინისტრაციას წარუდგინეთ, ან გაქვთ რამე შენიშვნები, სურვილები ან პრეტენზიები თქვენს პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით, რომლებსაც ჩვენ ვინახავთ ან ვიყენებთ, შეგიძლიათ მოგვმართოთ:

ელექტრონული ფოსტით: [email protected]

ან გამიგვიგზავნეთ წერილი მისამართზე: 04070, ქ. კიევი, ილინსკაიას ქ., სახლი 12, კაბ. 215

პასუხუსმგებელი პირი, სამსახურის ორგანიზატორი, რომელიც დაკავშირებულია პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან მათი დამუშავების პროცესში არის პოდდუბნაია ანა ბოგდანის ასული.

- სამართლებრივი დაცვის საშუალებების გამოყენება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაში;

- შენიშვნების შეტანა უფლებების შეზღუდვაზე საკუთარი პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას, თანხმობის წარდგენის შემთხვევაში;

- პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებაზე თანხმობის გამოთხოვნა;

- პერსონალურ მონაცემთა ავტომატური დამუშავების მექანიზმის ცოდნა;

- ავტომატიზირებული გადაწყვეტილებისგან დაცვა, რასაც მისთვის სამართლებრივი შედეგი აქვს.

ცვლილებები

კონფიდენციალობის მოქმედ პოლიტიკაში შეიძლება შეტანილი იყოს შესაბამისი ცვლილებები. ამასთან ერთად, პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტების უფლებები, ნახსენები კონფიდენციალობის პოლიტიკის მოცემულ რედაქციაში შესაბამისი თარიღით, მათი თანხმობის გარეშე ცვლილებებს არ ექვემდებარებიან.

ნებისმიერი ცვლილებები კონფიდენციალობის პოლიტიკაში ქვეყნდება საიტზე. შეტანილ ცვლილებებზე გათვიცნობიერებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერი გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, ჩვენ ვიძლევით ზუსტ რეკომენდაციას რეგულარულად მიმართონ კონფიდენციალობის მოცემულ პოლიტიკას.

გისურვებთ სასიამოვნო და სასარგებლო დროის გატარებას ჩვენს რესურსზე!