Πατρ.Θεόφιλος προέτρεψε να μην γιορτάσουν τα Χριστούγεννα με νέο ημερολόγιο

29 Νοεμβρίου 2021 20:45
139
Η Α.Θ.Μ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Φωτογραφία: ru.jerusalem-patriarchate.info Η Α.Θ.Μ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Φωτογραφία: ru.jerusalem-patriarchate.info

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπενθύμισε στο ποίμνιο ότι στις 25 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με νέο ημερολόγιο, η Εκκλησία γιορτάζει την ημέρα μνήμης του Αγίου Σπυρίδωνα Τριμυθούντος

Όπως αναφέρεται στο διαδικτυακό ιστόχωρο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ιεροσολύμων, Πατριάρχης Θεόφιλος, προέτρεψε να μην γιορτάζεται η Γέννηση του Χριστού με το νέο ημερολόγιο.

Διά τόν ἑορτασμόν τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων κατά τήν ἐκκλησιαστικήν παράδοσιν καί τάξιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπηύθυνε πρός τό ποίμνιον τήν κάτωθι ἐγκύκλιον ἑλληνιστί καί ἀραβιστί.

Το μήνυμα απευθύνεται τοῖς εὐλαβεστάτοις καί αἰδεσιμωτάτοις Οἰκονόμοις καί ἱερεῦσι τῶν ἑνοριῶν και ἐντιμοτάτοις Προέδροις και μέλεσι τῶν Τοπικῶν Συμβουλίων τοῦ ἡμετέρου ποιμνίου ἀπανταχοῦ τῆς δικαιοδοσίας τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου, τέκνοις ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοῖς τῆς Ἡμῶν Μετριότητος, χάριν και εἰρήνην ἀπό Θεοῦ Πατρός του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Ο Πατριάρχης τόνισε ότι «ἐπικοινωνοῦμεν γραπτῶς μεθ’ ὑμῶν, ὅπως ὑπενθυμίσωμεν ὑμῖν καί αὖθις ὅτι ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ὡς μεγίστη Δεσποτική, ἑορτάζεται ἀρχαιόθεν μετά τῆς προσηκούσης λειτουργικῆς λαμπρότητος ὑπό τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου καί τῆς γεραρᾶς ἡμῶν Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος τήν 25ηνΔεκεμβρίου (π. ἡμ.), ἀντιστοιχοῦσαν πρός τήν 7ην Ἰανουαρίου (ν. ἡμ), ἀκολουθοῦντος  πρός τοῦτο καί τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος». 

Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων προέτρεψε «τούς ἱερεῖς τοῦ ἡμετέρου ποιμνίου, ὅπως τήν ἡμέραν τῆς 12ης Δεκεμβρίου (π. ἡμ.), ἀντιστοιχούσης τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου (ν. ἡμ.), ἀνοίγωσι τούς ἱερούς ναούς καί ψάλωσι τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, περιέχουσαν και Καταβασίας καί ἄλλους προεορτίους ὕμνους τῶν Χριστουγέννων, οὐχί δε την ἀκολουθίαν τῆς ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων τῆς 25ης Δεκεμβρίου, μετά δε την ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου νά τελῶσι τήν Θείαν Λειτουργίαν».

«Ὅπως εἶναι γνωστόν, ἡ υἱοθέτησις τοῦ νέου ἡμερολογίου ἔφερε τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἀντιμέτωπον πρός ποιμαντικά ζητήματα, ἔχοντα καί κοινωνικάς προεκτάσεις, τά ὁποῖα μεθ’ αἰσθήματος εὐθύνης καλούμεθα νά ἀντιμετωπίσωμεν. Οὕτω διαρκούσης τῆς ἡμέρας ταύτης, μετά τήν εἰρημένην ἀκολουθίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, δύνανται τά μέλη τοῦ Ἑλληνορθοδόξου ἡμῶν ποιμνίου νά προβαίνωσιν εἰς ἐκδηλώσεις κοινωνικοῦ καί οὐχί ἐκκλησιαστικοῦ χαρακτῆρος», υπενθύμισε ο Πατριάρχης.

Νωρίτερα η ΕΟΔ έγραψε ότι στην OCU του Επιφάνιου πιστεύουν ότι τα Χριστούγεννα με το παλιό ημερολόγιο γιορτάζουν όσοι υποστηρίζουν τη Ρωσία.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, επιλέξτε το απαιτούμενο κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter ή Υποβολή σφάλματος για να το αναφέρετε στους συντάκτες.
Διαβάστε επίσης