1. Γενικές Διατάξεις

1.1. Η Παρούσα Συμφωνία Χρήστη (εφεξής η Συμφωνία) διέπει τη νομική σχέση μεταξύ της Διαχείρισης («Πρακτορείο Πληροφοριών "Ένωση των Ορθοδόξων Δημοσιογράφων" Ε.Π.Ε.», κωδικός εγγραφής 39738055 (εφεξής η Διαχείριση), της Ιστοσελίδας https://spzh.news/ (εφεξής η Ιστοσελίδα) και φυσικού προσώπου (εφεξής ο Χρήστης) όταν χρησιμοποιεί φόρουμ, ιστολόγια, συνομιλίες, σχόλια και άλλους διαδραστικούς πόρους, καθώς και αναρτά μηνύματα κειμένου, βίντεο, ήχου, γραφικό υλικό (εφεξής αναφερόμενο ως το Υλικό) στην Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://spzh.news/ (εφεξής η Ιστοσελίδα), καθώς και την αποστολή μηνυμάτων αλληλογραφίας χρησιμοποιώντας ταχυδρομικές υπηρεσίες (e-mail).

Χρήστης είναι φυσικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί στην Ιστοσελίδα και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα Διαδικτύου της Ιστοσελίδας https://spzh.news/. Το κείμενο της παρούσας Συμφωνίας εμφανίζεται στον Χρήστη κατά την εγγραφή. Η Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή που ο Χρήστης εκφράσει τη συγκατάθεσή του στους όρους της με την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μόνο μετά την εγγραφή του.

1.2. Η διαχείριση της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ενημέρωση του Χρήστη. Η νέα έκδοση της Συμφωνίας τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της ανάρτησής της στην πύλη.

1.3. Οι νομικές σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ του Χρήστη και της Διαχείρισης σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας διέπονται από τη νομοθεσία της Ουκρανίας.

2. Αλληλεπίδραση

2.1. Η Ιστοσελίδα παρέχει στους Χρήστες υπηρεσίες Διαδικτύου (φόρουμ, ιστολόγια, συνομιλίες, λειτουργία σχολιασμού και άλλους διαδραστικούς πόρους (εφεξής η Υπηρεσία στο σύνολο), τη δυνατότητα δημοσιεύσεις του υλικού τους δωρεάν).

2.2. Για να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, ο Χρήστης πρέπει να ακολουθήσει την ακόλουθη διαδικασία εγγραφής:

2.2.1. να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής.

2.2.2. να συμφωνήσει με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Ταυτόχρονα, η Διαχείριση δεν ελέγχει με κανέναν τρόπο τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Χρήστη ως προς την ακρίβεια και δεν ευθύνεται έναντι τρίτων για την ακρίβεια και την ορθότητα αυτών των στοιχείων, δεν θεωρεί τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Χρήστη ως προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε ειδική προστασία σύμφωνα με το Νόμο της Ουκρανίας «Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

2.2.3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, ο Χρήστης εισάγει τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού για πρόσβαση στις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των στοιχείων σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασής του και είναι επίσης πλήρως υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που εκτελεί ο Χρήστης κατά τη διαδικασία χρήσης των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

2.2.4. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η Διαχείριση έχει το δικαίωμα να συλλέγει και να αποθηκεύει τα δεδομένα εγγραφής του Χρήστη (εάν λάβει αυτά) εντός της Υπηρεσίας με σκοπό εκτέλεσης των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας.

2.3. Όλα τα θέματα παραχώρησης δικαιωμάτων πρόσβασης στο Διαδίκτυο, αγοράς και προσαρμογής του σχετικού εξοπλισμού και λογισμικού για αυτό λύνονται από τον Χρήστη ανεξάρτητα και δεν υπόκεινται στην παρούσα Συμφωνία.

2.4. Ο κωδικός πρόσβασης του Χρήστη από τις Υπηρεσίες Ιστοσελίδας μπορεί να αποκατασταθεί από τη Διαχείριση μόνο εάν τα αναφερθέντα κατά την αρχική εγγραφή του λογαριασμού από τον Χρήστη στοιχεία έχουν εισαχθεί με ακρίβεια, σωστά και πλήρως.

2.5. Η ανάρτηση των Υλικών και η χρήση των Υπηρεσιών γίνεται εκ των υστέρων, δηλαδή ο συντονιστής διαβάζει το υλικό αφού ο Χρήστης αναρτήσει αυτό το υλικό στην Ιστοσελίδα. Εάν οποιοδήποτε υλικό παραβιάζει τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και/ή είναι τέτοιο ή/και περιέχει πληροφορίες που είναι αντίθετες με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, το υλικό αυτό υπόκειται σε διαγραφή.

3. Υπηρεσίες (Ανάρτηση Υλικών)

3.1. Ο Χρήστης τοποθετεί το Υλικό του στην Ιστοσελίδα και επίσης μεταβιβάζει στη Διαχείριση το αποκλειστικό δικαίωμα να παρέχει ευρεία πρόσβαση στα Υλικά εντός αυτού του πόρου χωρίς να πληρώνει καμία αμοιβή.

3.2. Την ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή και χρήση των Υλικών φέρουν όλα και κάθε νομικό και φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποίησαν μη εξουσιοδοτημένα τα Υλικά που αναρτήθηκαν στην Ιστοσελίδα.

3.3. Μέχρι να διαπιστωθεί διαφορετικά, όλα τα περιουσιακά και προσωπικά μη ιδιοκτησιακά δικαιώματα στο Υλικό ανήκουν στον Χρήστη που τα δημοσίευσε. Ο χρήστης προειδοποιείται για την ευθύνη που καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία της Ουκρανίας για την παράνομη χρήση και ανάρτηση υλικών (έργων) άλλων ανθρώπων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Χρήστης που δημοσίευσε το Υλικό δεν είναι ο νόμιμος κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του, αυτό το Υλικό θα αποσυρθεί από την ελεύθερη πρόσβαση με το πρώτο αίτημα του νόμιμου κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

3.4. Κατά τη δημοσίευση του Υλικού, η Διαχείριση υποδεικνύει το ψευδώνυμο (nickname) του Χρήστη που καθορίζεται από τον Χρήστη κατά την παροχή του Υλικού.

3.5. Το Υλικό που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα δεν πρέπει να περιέχει:

- στοιχεία που είναι παράνομα, επιβλαβή, απειλητικά, προσβλητικά για ήθος, τιμή και αξιοπρέπεια, δικαιώματα και νομικά προστατευόμενα συμφέροντα τρίτων, δυσφημιστικά, που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προωθούν το μίσος ή/και διακρίσεις κατά των ανθρώπων για φυλετικούς, εθνοτικούς, φύλου, κοινωνικούς λόγους, προωθούν την υποκίνηση θρησκευτικού, φυλετικού ή εθνοτικού μίσους, περιέχουν σκηνές βίας ή απάνθρωπης κακομεταχείρισης ζώων κ.λπ., όπως ορίζει ο νόμος της Ουκρανίας «Περί ηθικής», το Σύνταγμα της Ουκρανίας και άλλοι σχετικοί κανονισμοί

- περιορισμούς στα δικαιώματα των μειονοτήτων

- πλαστοπροσωπία άλλου προσώπου ή εκπροσώπου μιας οργάνωσης ή/και κοινότητας χωρίς επαρκή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων και των ιδιοκτητών της Διαχείρισης, καθώς και παραποίηση των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών οποιωνδήποτε υποκειμένων ή αντικειμένων

- υλικά που ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να διαθέσει βάσει νόμου ή σύμφωνα με οποιαδήποτε συμβατική σχέση

- υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα για οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή/και πνευματικά δικαιώματα και συγγενικά δικαιώματα τρίτων

- Απαγορεύεται: η μεταφόρτωση, η ανάρτηση ή η με άλλο τρόπο μετάδοση ενοχλητικής διαφήμισης, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, αλυσιδωτών επιστολών, προσκλήσεων για συμμετοχή σε οικονομικές πυραμίδες ή επιβολή υπηρεσιών με οποιονδήποτε άλλο τρόπο

- υλικά που περιέχουν κωδικούς υπολογιστή που έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε εξοπλισμού ή προγραμμάτων υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιών, για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καθώς και σειριακούς αριθμούς για εμπορικά προϊόντα λογισμικού, στοιχεία σύνδεσης, κωδικούς πρόσβασης και άλλα μέσα για την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πόρους επί πληρωμή στο διαδίκτυο

- σκόπιμη ή/και τυχαία παραβίαση οποιουδήποτε ισχύοντος τοπικού, κρατικού ή διεθνούς δικαίου

- συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών

- ασυντόνιστη μεταφορά ηχογραφήσεων διαφημιστικού, εμπορικού ή προπαγανδιστικού χαρακτήρα

- διαφήμιση ναρκωτικών

- αρχεία στη διεύθυνση κάποιου που περιέχουν αγενείς και προσβλητικές δηλώσεις και προτάσεις

- αρχεία που περιέχουν πορνογραφικό υλικό

- Απαγορεύεται η ύπαρξη περισσότερων του ενός λογαριασμών (κλώνος) εάν παραβιάζονται οι κανόνες της Ιστοσελίδας ή η αξιολόγηση αυξάνεται τεχνητά.

Σε περίπτωση παραβίασης της Συμφωνίας, ο λογαριασμός θα αποκλειστεί (αποσυρθεί) χωρίς καμία προειδοποίηση.

3.6. Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι για όλες τις πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, προγράμματα, μουσική, ήχους, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, μηνύματα και άλλο υλικό που δημοσιεύονται για δημόσια πρόσβαση ή μεταδίδονται ιδιωτικά, υπεύθυνο είναι το άτομο που έκανε αυτήν την ανάρτηση.

3.7. Ο Χρήστης δεν μπορεί να ανεβάσει, να μεταδώσει ή να δημοσιεύσει Υλικά εκτός εάν έχουν δημιουργηθεί προσωπικά από τον Χρήστη ή ο Χρήστης δεν έχει την άδεια του εκάστοτε κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων να τα δημοσιεύσει.

3.8. Σε περίπτωση αξιώσεων από τρίτα μέρη που σχετίζονται με την ανάρτηση υλικού από τον Χρήστη, ο Χρήστης θα διευθετήσει ανεξάρτητα και με δικά του έξοδα αυτές τις αξιώσεις.

4. Τερματισμός Λογαριασμού και Διαγραφή Υλικού Χρήστη

4.1. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η Διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τον λογαριασμό του Χρήστη και/ή να αποκλείσει την πρόσβαση του Χρήστη στην Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Χρήστη και χωρίς να δώσει λόγο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

4.1.1. Παραβίαση των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, των μερών και των προσαρτημάτων αυτής

4.1.2. Κατόπιν σχετικού αιτήματος των δημοσίων αρχών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

4.1.3. Παρατεταμένη μη χρήση (από 6 ημερολογιακούς μήνες στη σειρά) λογαριασμού για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

4.1.4. Σε άλλες περιπτώσεις, εάν η Διαχείριση κρίνει ότι αυτή η διαγραφή είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας.

4.2. Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει από τη Διαχείριση την απενεργοποίηση του λογαριασμού του στην Ιστοσελίδα. Η απενεργοποίηση θα πρέπει να νοείται ως προσωρινός αποκλεισμός του λογαριασμού χρήστη με τη διατήρησή του (χωρίς να διαγράφονται τα στοιχεία του Χρήστη από τη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας). Για απενεργοποίηση του λογαριασμού του, ο Χρήστης πρέπει να αποστείλει μια επιστολή στην υπηρεσία υποστήριξης της Ιστοσελίδας από το γραμματοκιβώτιο στο οποίο έχει καταχωρηθεί ο λογαριασμός χρήστη, με αίτημα απενεργοποίησης του λογαριασμού.

4.3. Για ανανέωση εγγραφής στην Ιστοσελίδα (ενεργοποίηση λογαριασμού), ο Χρήστης πρέπει να γράψει μια επιστολή στην υπηρεσία υποστήριξης της Ιστοσελίδας με αίτημα για ενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη από το γραμματοκιβώτιο στο οποίο έχει καταχωρηθεί ο λογαριασμός του Χρήστη.

4.4. Η Διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει (μετριάσει) ή να διαγράψει οποιεσδήποτε πληροφορίες δημοσιεύει ο Χρήστης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών (υλικών) που παραβιάζουν τις απαγορεύσεις που θεσπίζονται από την ρήτρα 3.5. της τρέχουσας Συμφωνίας Χρήστη (καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαγορεύσεις και απαιτήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία της Ουκρανίας), συμπεριλαμβανομένων προσωπικών ειδοποιήσεων και σχολίων, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, χωρίς να φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκληθεί στον Χρήστη από τέτοια ενέργεια.

4.5. Σε περίπτωση δημοσίευσης από τον Χρήστη Υλικών που δεν ανήκουν σε αυτόν, και λήψη αιτιολογημένης καταγγελίας από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με παραβίαση των νομικά προστατευόμενων δικαιωμάτων του, η Διαχείριση έχει το δικαίωμα να αποσύρει το περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε από τον Χρήστη ή να αποκλείσει την πρόσβαση σε αυτό από Χρήστες χωρίς να ειδοποιούν τον Χρήστη και χωρίς να εξηγήσουν τους λόγους αποκλεισμού.

5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις

5.1. Η Διαχείριση προσπαθεί να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, αλλά δεν ευθύνεται για την πλήρη ή μερική απώλεια των Υλικών που δημοσιεύονται από τον Χρήστη, καθώς και για την ανεπαρκή ποιότητα ή ταχύτητα των Υπηρεσιών.

5.2. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αναρτήσει με τη βοήθεια της Ιστοσελίδας αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας, το δικαίωμα χρήσης που του ανήκει νόμιμα.

5.3. Η Διαχείριση έχει το δικαίωμα να αρνηθεί στον Χρήστη να αναρτήσει Υλικά, μηνύματα κειμένου, καθώς και να αποσύρει τα Υλικά κατά την κρίση της, εάν το περιεχόμενό τους είναι αντίθετο με τις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας.

5.4. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι είναι πλήρως υπεύθυνος για το περιεχόμενο των υλικών που δημοσιεύονται από αυτόν στην Πύλη. Η Διαχείριση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των Υλικών και για τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του νόμου, για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, μη εξουσιοδοτημένη χρήση σημάτων για αγαθά και υπηρεσίες (εμπορικά σήματα), επωνυμίες εταιρειών και τα λογότυπά τους, καθώς και για πιθανές παραβιάσεις των δικαιωμάτων τρίτων σε σχέση με την ανάρτηση των Υλικών στην Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση αξιώσεων από τρίτα μέρη που σχετίζονται με την ανάρτηση των Υλικών, ο Χρήστης θα διευθετήσει ανεξάρτητα και με δικά του έξοδα αυτές τις αξιώσεις.

5.5. Ο χρήστης παραχωρεί στη Διαχείριση μη αποκλειστική άδεια χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, διανομής, επεξεργασίας, δημόσιας προβολής του https://spzh.news/ και διάθεσης στο κοινό των Υλικών που δημοσιεύονται από τον Χρήστη στην Ιστοσελίδα για δημόσια προβολή ως το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης, ο οποίος είναι ο νόμιμος Συντάκτης των Υλικών που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο, διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας και προσωπικά μη περιουσιακά δικαιώματα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ουκρανίας και τις διεθνείς συμφωνίες.

5.6. Ο Χρήστης συμφωνεί να μην αναπαράγει, να μην επαναλαμβάνει ή να μην αντιγράφει, να μην πουλάει ή να μη μεταπουλάει ή να μην χρησιμοποιεί για οποιουσδήποτε εμπορικούς σκοπούς οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα, εκτός εάν ένα τέτοιο δικαίωμα παραχωρείται από τον νόμιμο Κάτοχο Πνευματικών Δικαιωμάτων.

5.7. Η Διαχείριση δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας θα πληρούν τις απαιτήσεις του Χρήστη, θα παρέχονται συνεχώς, γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς σφάλματα και τα αποτελέσματα που μπορεί να αποκτήσει ο Χρήστης θα είναι ακριβή και αξιόπιστα.

5.8. Οποιοδήποτε Υλικό λαμβάνει ο Χρήστης χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, ο Χρήστης χρησιμοποιεί με δική του ευθύνη. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί στον υπολογιστή ή/και στα δεδομένα ως αποτέλεσμα της λήψης και χρήσης αυτών των Υλικών.

5.9. Η Διαχείριση αναλαμβάνει να ειδοποιήσει τον Χρήστη σχετικά με τις αξιώσεις τρίτων για τα Υλικά που δημοσιεύονται από τον Χρήστη. Ο Χρήστης αναλαμβάνει είτε να παραχωρήσει στη Διαχείριση το δικαίωμα να δημοσιεύσει το Υλικό είτε να αποσύρει το Υλικό.

5.10. Η Διαχείριση έχει το δικαίωμα, κατόπιν πρώτου αιτήματος του σχετικού εξουσιοδοτημένου φορέα (επιβολής του νόμου), αλλά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να παρέχει σε έναν τέτοιο κρατικό φορέα τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον Χρήστη, χωρίς να εξαιρούνται προσωπικά δεδομένα.

5.11. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η Διαχείριση μπορεί να θέσει περιορισμούς στη χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων: της περιόδου αποθήκευσης οποιουδήποτε Υλικού που δημοσιεύεται από τον Χρήστη.

5.12. Η διαχείριση δεν φέρει ευθύνη:

- για τις ενέργειες του Χρήστη στην Ιστοσελίδα,

- για βλάβες που συμβαίνουν σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών ή/και ενέργειας, ενέργειες κακόβουλων προγραμμάτων, καθώς και για ανέντιμες ενέργειες τρίτων,

- για το περιεχόμενο και τη νομιμότητα των Πληροφοριών που χρησιμοποιεί/λαμβάνει ο Χρήστης εντός της Υπηρεσίας, καθώς και για τη φύση τους,

- για ζημία/απώλεια κέρδους που προκλήθηκε στον Χρήστη ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας,

- για την πιθανότητα λήψης διαφημιστικών πληροφοριών από τον Χρήστη στο πλαίσιο της υπηρεσίας και την ποιότητα των αγαθών/υπηρεσιών που διαφημίζονται σε αυτήν,

- για ορισμένες ζημιές στο σύμπλεγμα λογισμικού ή/και υλικού του Χρήστη που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας.

6. Γενικές πληροφορίες

6.1. Η παρούσα Συμφωνία δεσμεύει νομικά τόσο τη Διαχείριση όσο και τον Χρήστη.

6.2. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να αποδεχτεί αλλαγές και προσθήκες στη Συμφωνία που έγιναν από τη Διαχείριση, πράγμα που σημαίνει ότι ο Χρήστης αρνείται τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

6.3. Όλες οι πιθανές διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με / λόγω της εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας επιλύονται σύμφωνα με τους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας της Ουκρανίας.

6.4. Τίποτα στη Συμφωνία δεν μπορεί να κατανοείτε ως δημιουργία μεταξύ του Χρήστη και της Διαχείρισης σχέσεων αντιπροσωπείας, εταιρικών σχέσεων, σχέσεων κοινής δραστηριότητας, σχέσεων προσωπικής απασχόλησης ή οποιωνδήποτε άλλων έννομων σχέσεων που δεν προβλέπονται ρητά στην παρούσα Συμφωνία.

6.5. Ο χρήστης, ο οποίος πιστεύει ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του έχουν παραβιαστεί λόγω των ενεργειών της Διαχείρισης ή τρίτων σε σχέση με την ανάρτηση οποιουδήποτε Υλικού στην Ιστοσελίδα, αποστέλλει αξίωση στην υπηρεσία υποστήριξης. Το Υλικό θα αποσυρθεί αμέσως από την ελεύθερη πρόσβαση με το πρώτο αίτημα του νόμιμου κατόχου.

6.6. Σε περίπτωση υιοθέτησης κανονιστικών νομικών πράξεων από τις ουκρανικές αρχές που επηρεάζουν τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών εν όλω ή εν μέρει, η Διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές στη λειτουργία των Υπηρεσιών που αποσκοπούν στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τα νέα πρότυπα.